80s toys - Atari. I still have

Kitab Dardir
Kitab Qotrul Ghoets
Kitab Daqo'iqul Akhbar
Manqobah 1-53