MANQOBAH KA 21 NYARIOSKEUN NGAHIRUPKEUN DEUI ALAP-ALAP

Dicarioskeun hiji waktos anjeuna nuju ngawuruk di madrosahna, ari angin nuju ngagalebug. Kalayang aya alap-alap bari hantem disada kokoreakan, dugi ka anjeuna kapaksa liren, margi baribin ku sora alap-alap.

Dawuhan Sayyid Abdul Qodir:
"He angin, cokot hulu alap-alap nu ngagandengan teh!".

Tidinya bet eta alap-alap teh pegat beuheungna, huluna papisah jeung awakna. Guprak ragrag kapayuneun Sayyid Abdul Qodir.

Tidinya teras Sayyid Abdul Qodir turun tina korsina, nyandak alap-alap tea.

Teras eta alap-alap diusap kupananganana, bari ngaos:
"bismillàhir rohmànir rohìm". Geleber eta alap-alap teh hiber.

Sadayana santri-santri pada naringali.

***XtGem Forum catalog