The Soda Pop

MANQOBAH KA 22
NYARIOSKEUN NGAMERDEKAKEUN ABID SARENG ANGGOANANA

Dicarioskeun dina sapalihna kitab, Sayyid Abdul Qodir dina saban-saban lebaran sok ngagaleuh pirang-pirang abid.

Kenging ngagaleuh teh teras dimerdekakeun, sareng sadayana sina wushul ka Allah.

Ari anggoanana kalintang saraena. Ana nganggo sok anu pangaosna 10 jene saelona.
Ari dasterna pangaos 70 rebu jene.

Gamparanana ditaretes ku inten, jamrud sareng berlian. Pakuna perak. Nanging anggoanana anu sakitu seueurna teh, upami aya anu nyuhunkeun, sok dipasihkeun.

***