Old school Swatch Watches

MANQOBAH KA 23 NYARIOSKEUN TURUN KADAHARAN TI LANGIT

Dicarioskeun waktos Sayyid Abdul Qodir tapa 40 dinten, anjeuna moal ngadahar sareng moal ngaleueut kadaharan dunya, kajabi upami turun kadaharan ti langit, sareng kajabi cai dina waktos boboran.

Barang 2 dinten deui ka 40 dinten, bray lalangit bumina molongo. Jol hiji pameget nyandak wadah kenca katuhu, sareng pinuh ku rupa-rupa buah anu araneh. Teras diteundeun, disanggakeun ka Sayyid Abdul Qodir.

Dawuhanana Sayyid Abdul Qodir:
"Ti mana ieu teh?".

Saur anu nyandak:
"Ti alam malakut, tuangeun salira".

Dawuhan Sayyid Abdul Qodir:
"Jauhkeun ti kaula, sabab wadah emas-perak diharamkeun ku Rosululloh!".

Teras wadah emas sareng perak duanana dicandak deui.

Barang parantos boboran, sumping malaikat nyandak baki pinuh ku kadaharan.

Saurna eta malaikat:
"Heh Sayyid Abdul Qodir, ieu pangjamu ti Gusti Allah!".

Teras eta baki ditampi, sareng teras dituang sareng rencang-rencangna.

***