80s toys - Atari. I still have

MANQOBAH KA 24 NYARIOSKEUN CALAGEURNA JALMA2 KU NGADAHAR JUJUKUTAN SARENG NGALEUEUT CAI MADROSAHNA SAYYID ABDUL QODIR

Dicarioskeun ku ulama-ulama, di jaman Sayyid Abdul Qodir aya tho'un, nepi ka aya ratus rebuna jalma-jalma anu maraot dina sapoe-sapoena teh, teras arunjukan ka Sayyid Abdul Qodir, dawuhanana:
"Saha-saha jalma anu ngahakan jujukutan madrosah kaula, dicageurkeun ku Allah tina tho'un".

Tina margi seueurna jalmi, jadi henteu cekap jujukutan pikeun ubar anu ku tho'un. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir:
"Saha-saha anu nginum cai madrosah kaula, dicageurkeun ku Gusti Allah".

Teras eta jalma-jalma ngaleueut tina cai madrosahna, sareng sadayana daramang, sareng leungit eta tho'un.

***