MANQOBAH KA 25 NYARIOSKEUN NGAHIRUPKEUNANA SAYYID ABDUL QODIR KANA HAYAM

Dicarioskeun, aya hiji istri ngadeuheus ka Sayyid Abdul Qodir masrahkeun putrana sina masantren. Teras ku Sayyid Abdul Qodir ditampi sareng dipernahkeun dina tempat kholwat, tempat anu sepi.

Parantos rada lami, eta awewe teh ngalongok,
kasampak anakna keur ngadahar bubur kunyit, awakna kuru, teras ngadeuheus ka Sayyid Abdul Qodir.
Kasondong nuju tuang sareng opor hayam. Teras eta istri unjukan: "Gusti, ari Gusti mah tuang sakitu sayagina, dupi anak abdi dugi kakuru, margi nedana mung saukur bubur kunyit.

Teras Sayyid Abdul Qodir ngumpulkeun tulang hayam, dawuhan Sayyid Abdul Qodir:
"Qum bi idznillàh, hirup maneh kalawan idzin Allah".
Teras eta tulang jadi hayam hirup deui. Dawuhan Sayyid Abdul Qodir: "Tah, lamun anak maneh geus bisa kieu, meunang dahar sakarep-karep, asal anu halal".

Saur eta istri: "Mugi Gusti henteu bendu. Eta anak abdi nyanggakeun kumaha kersa Gusti".

***XtGem Forum catalog