Pair of Vintage Old School Fru

MANQOBAH KA 27 NYARIOSKEUN NGAGALEUH 40 KUDA ANU SARAE NYAWISAN NU TEU DAMANG

Dicarioskeun aya hiji jalma ti nagara anu anggang ka Baghdad, sarehna eta jalma teh ngadangu kana kamasyhuranana Sayyid Abdul Qodir, teras anjeuna ngadeuheus sumping ka Baghdad. Barang sumping ka Baghdad, ningali istal kagungan Sayyid Abdul Qodir anu kalintang saena. Tatabanana emas sareng perak, sebrak sareng selana sutra anu kalintang saraena, kudana aya 40 anu moal aya bangsana saena.

Tidinya eta jalma teh ngomong dina hatena:
"Cenah ieu teh Waliyulloh, tapi buktina tukang Hubud Dunya, piraku aya wali resep-resep teuing kana dunya, anu kieu petana mah henteu pantes disebut Wali".

Tidinya eta jalma teh goreng sangkana. Teras manehna nyemah di hiji jalma, henteu kersa ngadeuheus ka Sayid Abdul Qodir.

Saparantos kitu, brek eta jalma teh gering anu kalintang repotna, sahingga dokter-dokter oge henteu aya nu sanggemeun ngubaran. Tidinya aya sahiji ulama hikmah, saurna: "Ieu panyakit moal cageur lamun henteu di ubaran ku hate kuda 40, sarta kudana anu kieu sipatanana". Ceuk jalma-jalma:
"Moal aya anu kagunganeun kuda anu sarupa kitu mah, sarta sakitu seueurna jabi ti Sayyid Abdul Qodir, tapi coba-coba bae urang suhunkeun, da anjeunana mah kalintang barahanana teh".

Tidinya teras eta kuda teh disaruhunkeun. Unggal-unggal poe dipareuncitan, diarah hatena, dugi ka seep sadayana.

Saparantos eta kuda seep, anu teu damang teh teras damang, sareng teras ngadeuheus ka Sayyid Abdul Qodir bade nganuhunkeun.

Dawuhan Sayyid Abdul Qodir: "Lamun maneh henteu terang, eta kuda teh, pangna dibeuli ku kami, keur nyawisan maneh, sabab kami nyaho, yen maneh datang kadieu samata-mata resep ka kami, jeung bakal meunang panyakit, moal aya piubareunana jaba ti 40 hate kuda nu kitu sipatna, tapi maneh henteu nyaho, buktina nyemah oge dinu sejen.

Tidinya teras eta jalma teh tobat, sareng dilereskeun patekadanana.

***