MANQOBAH KA 33
NYARIOSKEUN NYALAMETKEUN HIJI ISTRI MURIDNA SAYYID ABDUL QODIR TINA KHIANATNA HIJI LALAKI PASEK

Di Baghdad aya hiji istri kalintang geulisna. Eta istri memeh lebet kana golongan muridna Sayyid Abdul Qodir, dipikahayang ku hiji lalaki pasek, sareng kahayangna ku eta istri henteu dilayanan, tapi eta lalaki teh henteu eureun neangan jalan supaya laksana maksudna.

Barang dina hiji dinten, eta istri aya kaperyogian angkat ka hiji guha nyalira.

Henteu gaduh sangka eta lalaki nuturkeun pungkureunana.

Barang parantos dongkap kana guha, terus eta lalaki rek khianat, rek ngarumpak kahormatan istri tea.

Tidinya eta istri ngagero ka Sayyid Abdul Qodir.

Waktos harita Sayyid Abdul Qodir nuju abdas di madrosahna, teras gamparan anjeuna duanana dibaledogkeun ka jihat guha.

Barang si lalaki pasek bade maksa ka eta istri, gedag-gedag gamparan anu dua teh narenggeulan ka lalaki tea tepi kapaeh harita keneh.

Saparantos kitu, eta dua gamparan dicandak ku eta istri, disanggakeun ka Sayyid Abdul Qodir, sareng nyarioskeun lalakon di payuneun jalma seueur.

***XtGem Forum catalog