XtGem Forum catalog

MANQOBAH 37 NYARIOSKEUN HIJI ISTRI KAGUNGAN PUTRA 7 KUPANGDU'ANA SAYYID ABDUL QODIR

Dicarioskeun dina kitab Mungtakhob Jawahiril Qola-id:
Aya hiji istri ngadeuheus ka Sayyid Abdul Qodir nyuhunkeun du'a palay kagungan putra.

Barang ditingali dina Lauhilmahfuzh, eta istri teh henteu aya tulisanana bakal kagungan putra.

Teras Sayyid Abdul Qodir nyuhunkeun ka Gusti Allah supaya eta istri dipaparin putra 2.

Tidinya aya timbalan: "Kapan kumaneh katingali dina Lauhil Mahfuzh,1 oge henteu aya tulisanana, ayeuna maneh menta 2".

Saur Sayyid Abdul Qodir: "Muga dipaparin 3, Gusti".

Tidinya aya deui timbalan: "Kapan 1 oge geus henteu aya, ayeuna maneh menta 3?".

Saur Sayyid Abdul Qodir: "Nyuhunkeun 4, Gusti".

Aya deui timbalan:
"1 oge henteu aya tulisanana".

Saur Sayyid Abdul Qodir: "Nyuhunkeun 5,Gusti".

Kitu bae nyuhunkeun naek-naek dugi ka 7.

Barang dugi ka 7, aya timbalan deui: "Cukup, heh Abdul Qodir, ulah leuwih ti 7. Ayeuna diqobulkeun pamenta maneh".

Teras Sayyid Abdul Qodir nganuhunkeun kana eta paparin, sareng teras nyomot taneuh, teras dipaparinkeun ka eta istri, teras eta taneuh didamel gagantel kongkorong, dibungkus ku perak.

Henteu sabaraha lamina ti waktos harita, eta istri kagungan putra 7. Sadayana pameget sareng mulus dugi ka arageung.

Barang lami-lami eta istri teh robah kapercayaanana. Sanggeumna: "Ieu taneh make digantelkeun dina beuheung, asa henteu aya gunana. Ayeuna boga anak eunggeus?!".

Kumargi eta istri ngomong sakitu, eta putrana anu 7 teh maraot sadayana.

Saparantos kitu, teras eta istri ngadeuheus deui ka Sayyid Abdul Qodir, ceurik sareng tobat.

Saur Sayyid Abdul Qodir: "Jig geura bali. Kumaha bae paniatan maneh tangtu kapanggih kumaneh".

Teras eta istri mulih. Barang dongkap ka bumina, putrana anu parantos maraot teh, sadayana hirup deui.

***