MANQOBAH KA 44 NYARIOSKEUN WALI MARDUD DIDAMEL WALI MAKBUL

Kacarioskeun di zaman Sayyid Abdul Qodir, aya hiji wali anu dikaluarkeun tina pangkat kawalianana, sareng jalma-jalma anu ageung anu alit pada terang yen eta wali teh wali anu ditolak ku Robbul 'Alamin.

Tidinya teras eta wali muntang nyuhunkeun syafa'at ka 360 aulia, supaos anjeuna didamel wali deui.

Teras aulia-ulia sadayana nyuhunkeun syafa'at ka Gusti Alloh supados eta wali anu mardud didamel makbul deui, nanging henteu aya hiji-hiji acan anu diijabah du'ana. Tidinya teras naringali ka Lauhil Mahfudz.

Barang ditaringali, tetela jenengan eta wali teh parantos ditulis dihijikeun sareng golongan anu cilaka.

Tidinya teras eta wali dipiwarang nawiskeun kahinaan, teras ngadeuheus ka Sayyid Abdul Qodir.

Barang jol sumping, saur Sayyid Abdul Qodir:
"Heh Ki Anu, kadieu maneh sing deukeut. Maneh ku Gusti Alloh geus dimardud, dikaluarkeun tina kawalian, tapi kaula bisa ngajadikeun maneh sing jadi makbul, ditampi deui jadi waliyulloh kalawan idzin ti Gusti Allah".

Tidinya teras Sayyid Abdul Qodir nyuhunkeun supaos eta wali mardud didamel wali makbul deui.

Tidinya aya timbalan tinu Agung:
"Heh Abdul Qodir, naha maneh henteu terang aya 360 aulia anu pada nyuhunkeun syafa'at pikeun eta wali mardud, tapi henteu aya hiji oge anu diijabah, sabab ngarana eta jalma geus dituliskeun dina Lauhil Mahfudz jalma cilaka".

Dawuhan Sayyid Abdul Qodir:
"Gusti, kapan Gusti kawasa. Naon pamenganana anu mardud didamel makbul, anu makbul didamel mardud. Naha atuh letah abdi ku Gusti sina nyanggupan ngajadikeun makbul upami ku Gusti moal didamel makbul mah?".

Tidinya aya timbalan:
"Heh Abdul Qodir, heug bae kumaha karep maneh. Anu dimakbul kumaneh, jadi makbul. Anu dimardud kumaneh, ku Aing oge dimardud. Jeung Aing masrahkeun kamaneh ngajenengkeun atawa ngaluarkeun tina kawalian".

***Old school Easter eggs.