MANQOBAH KA 45 NYARIOSKEUN NYALAMETKEUN MURIDNA TINA SEUNEU DUNYA AKHERAT

Ngadawuh Syekh Miyan 'Uzhmatulloh, imamna ulama bangsa 'arifin:
"Di nagara kaula Burhaniun, kaula boga tatangga bangsa hindu. Kabeungharanana teu wudu. Ari ibadahna kana seuneu. Tapi eta hindu teh kacida mahabbahna ka Sayyid Abdul Qodir. Geus teu euleum-euleum ngaku jadi muridna Sayyid Abdul Qodir teh. Saban-saban taun eta hindu teh osok ngadamel riungan tuang anu peryogi pisan ngondang bangsa ulama-ulama, menak-menak, somawonten bangsa fakir mah. Tempatna sok di pucuk nganggo kekembangan sareng minyak anu sareungit. Pangna ngadamel kitu, cenah mahabbah ka Sayyid Abdul Qodir. Barang eta hindu maot, teras dipulasara ku bangsana numutkeun sacara agama hindu, teras diduruk. Barang diriksakeun, salirana katut ka rambut-rambutna oge henteu teurak salambar-lambar acan. Tidinya teras mufakat kaom-kaomna kudu dipalidkeun, teras dibobontot dipalidkeun. Tidinya aya hiji wali di eta nagara kasumpingan Sayyid Abdul Qodir. Dawuhanana:
"Si Anu bangsa hindu, eta satengah tina murid kaula. Ku kaula dingaranan Sa'dulloh. Kusabab kitu, gancang hanjatkeun ti wahangan, tuluy pulasara sakumaha kawajiban Islam, karna Gusti Allah maparin jangji ka kaula moal ngaduruk murid kaula ku seuneu dunya jeung ku seuneu akherat".

***Pair of Vintage Old School Fru