Lamborghini Huracán LP 610-4 t

MANQOBAH KA 48 NYARIOSKEUN SAYYID ABDUL QODIR NYABOK SETAN

Hiji waktos dongkap hiji syetan ka Sayyid Abdul Qodir, kacida goreng patutna. Pakeanana rudin bararau. Ceuk eta syetan:
"Jisim abdi numawi dumeuheus seja ngakhodaman kasalira, muga kersa nampi".

Henteu diwalonan naon-naon, gaplok bae dicabok ku Sayyid Abdul Qodir.

Les syetan teh leungit, ilang tampa lebih. Na ari datang deui teh mawa seuneu ngagugudag rek ngaduruk ka Sayyid Abdul Qodir.

Sayyid Abdul Qodir nyandak pedang. Kakara serepet pedang dicabut, syetan geus kabur.

Teu kungsi lila, eta syetan jol deui datang, ceurik bari ampun moal deui-deui ngagoda, bari nembongkeun rupa-rupa parabot, rupa-rupa akal tarekah paranti ngagoda manusa.

Saur Sayyid Abdul Qodir:
"Nyingkir siah syetan, datang deui datang deui bae. Aing mah moal beunang kagoda!".

Teras parabot-parabotna syetan ku anjeuna diruksak, dirampung-rampungkeun. Syetana kabur.

***